مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا

,

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا در ارتباط با دستگیری های فعالان آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از تحصیل زنان , مارس 2014

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از...

Leave your comment