اخبار

عباس لسانی از اتهامات کیفرخواست تبرئه اما به هشت سال حبس تعزیری و دو سال در تبعید محکوم شد!

۱۷ تیر ۱۳۹۸

«تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوانی است که قاضی خدادادی بدون تفهیم این اتهام به آقای لسانی مبادرت به صدور حکم بدوی کرده است. این گروه جدید ، بینام و جدای از آن گروهی است که باتهام ایجاد “تشکیلات گاماج” محاکمه و از آن تبرئه شده است. […]