مصاحبه و مدیا

مصاحبه اهراز با خانم فاخته زمانی در ارتباط با فعالبتهای حقوق بشری

11 ژوئن 2015

خانم فاخته زمانی بنیانگذار گروپ آداپ و  از چهره های شناخته شده دردفاع از حقوق اتنیکی مردم ترک آذربایجان  می باشد که عمده فعالیت های خود را در دفاع از حقوق زندانیان عقیده  و فعالین […]

رویدادها

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا

26 فوریه 2015

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا در ارتباط با دستگیری های فعالان آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری