بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز بخش دوم و سوم

بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز بخش دوم و سوم مرتضی مرادپور(آلتای قاراداغلی) ۲ –فرسودگی ساختمان: طبق ماده‌ی…

0
3