بیانیه های بین المللی

به مناسبت روز حقوق بشر سال ۲۰۱۴

۲۹ دی ۱۳۹۳

 امروز در سازمان ملل متحد روز حقوق بشر سال ۲۰۱۴ است، روزی که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۶۶ سال پیش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. شعار امسال، “حقوق بشر […]