علیرضا فرشی
رویدادها

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۴

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد . علریضا فرشی فعال سیاسی آذربایجانی که در روز دوم اسفند سال ۹۳ مصادف با روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بود عصر روز یکشنبه ۳۰ […]