مصاحبه اهراز با خانم فاخته زمانی در ارتباط با فعالبتهای حقوق بشری

خانم فاخته زمانی بنیانگذار گروپ آداپ و  از چهره های شناخته شده دردفاع از حقوق اتنیکی مردم ترک آذربایجان  می…

0
3