به مناسبت روز حقوق بشر سال 2014

 امروز در سازمان ملل متحد روز حقوق بشر سال 2014 است، روزی که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد 66 سال پیش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. شعار امسال، “حقوق بشر 365″ است که یادآور میشود که هر روز روزِ حقوق بشر است و همه در هر کجا و در هر زمان استحقاق برخورداری از کلیۀ حقوق بشر را دارا میباشند.

امسال من به همراه دبیرکل سازمان ملل متحد بان گی-مون از کشورهای سراسر جهانمیخواهیم تا “در هرروزسال به تعهد خود نسبت به محافظت از حقوق بشر پایبند باشند” و از مردم میخواهیم تا “کشورهای خود را پاسخگو کنند.” من همچنان امیدوارم که سال 2015 فرصتهایی برای همکاری معنی دار بین کشورها و مکانیسم های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نگرانیهای مستمر، و به ویژه برای حمایت از افرادی در سراسر جهان که در دفاع از حقوق بشر سخن میگویند فراهم آورد. روز حقوق بشر این فرصت را به ما میدهد تا تعهد خود به اصول جهانی حقوق بشر که بیش از شش دهه پیش تعیین شده اند، شامل آزادی و تساوی همه در برابر قانون، آزادی از کلیۀ اشکال دستگیری و بازداشت خودسرانه، و آزادی از تمام اشکال شکنجه و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی، و یا تحقیرآمیز را مجددا تاکید کنیم.

در تاریخ 31 اکتبر، من نتایج تحقیقات آخرین گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در جمهوری اسلامی ایران را به کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کردم. در زمان عرضۀ گزارش و در طول گفتگوی تعاملی بعد از آن، من تلاشهای دولت ایران برای رسیدگی به نگرانیهای جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به رسمیت شناختم، اما تاکید کردم که علیرغم این تلاشها، وضعیت حقوق بشر در کشور همچنان عمیقا نگران کننده است.

یک نگرانی ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی در ایران است. گزارش من خواستار آزادی بدون قید وشرط همۀ افرادی است که به دلیل انجام مسالمت آمیز حقوق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، آزادی اندیشه و عقیدۀ سیاسی خود، شامل روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و کسانی که پیرو ادیان به رسمیت شناخته شده و شناخته نشده هستند بازداشت شده اند.

علیرغم آزادی غنچه قوامی به قید وثیقه در ماه گذشته، بسیاری از مدافعان حقوق بشر هنوز در زندان به سر میبرند. در حال حاضر حداقل 35 روزنامه نگار در ایران در زندان به سر میبرند و به رغم ادعای مسئولین دولتی برای بهبود آزادیهای عقیده و بیان، افراد بیشتری همچنان ادعا میکنند که مورد اذیت و آزار، بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند.  همچنین طبق گزارشات، در ژوئن سال 2014، حداقل 300 پیرو مذاهب اقلیت در زندان میبردند.

نقش رویه های ویژۀ شورای حقوق بشردر وضعیت حقوق بشر بررسی، تشویق و کمک به ایران در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر خویش و توجه به رعایت تعهدات بین المللی خود میباشد. من همچنان باور دارم که ایران ابزار اولیۀ رسیدگی به طیف گسترده ای از نگرانی های مستمر حقوق بشر که توسط جامعۀ بین المللی مطرح شده است را دارا میباشد و دعوت خویش برای مرکزقراردادن مسایل حقوق بشری در برنامۀ کار تقنینی و تعیین سیاست های کشور را تکرار میکنم. این روز حقوق بشر موقعیتی برای ایران، همراه با جامعۀ بزرگتر جهانی، ارائه میکند تا تعهدات قبلی خویش را تاکید مجدد کند و تعهد کند تا حقوق بشر را 365 روز در سال رعایت کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*