Email: info@ahraz.org 00 47 954 14 352
علیرضا فرشی

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد . علریضا فرشی فعال سیاسی آذربایجانی که در روز دوم اسفند...

گزارش محرومیت کودکان تورک آذربایجانی از آموزش زبان مادری در ایران و تبعات آن

انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانیها در ایران (آهراز): محرومیت کودکان تورک آذربایجانی از آموزش زبان مادری در ایران و...

مهرداد درویش پور: سکسیسم در طنز، جلوه‌ای از خشونت علیه زنان

جامعه شناس واکنش گسترده به طنزهای سکسیستی (جنسیت گرایانه) در ایران که به تازگی در شبکه های مجازی و اجتماعی...