Email: info@ahraz.org 00 47 954 14 352

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از تحصیل زنان , مارس ۲۰۱۴

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از تحصیل زنان , مارس 2014

مصاحبه اهراز با خانم فاخته زمانی در ارتباط با فعالبتهای حقوق بشری

خانم فاخته زمانی بنیانگذار گروپ آداپ و  از چهره های شناخته شده دردفاع از حقوق اتنیکی مردم ترک آذربایجان  می...

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا...