مقالات

ما هنوز امیدواریم!

3 ژوئن 2015

طاها کرمانی ما هنوز امیدواریم! خبر به قدری شوک آور بود که تا چند روز نتوانستم باورش کنم. بهت و حیرت دوستان و نزدیکانی که ارتباط نزدیکی با ما داشته اند بیشتر متوجه عنوان اتهام […]