مقالات

اعتراضات اخیر آذربایجان؛ زیست محیطی یا اتنیکی؟

20 ژانویه 2015

دومان رادمهر  دریاچه اورمیه بزرگترین دریاچه خاورمیانه و سومین دریاچه شور بزرگ جهان است. این دریاچه گذشته از اینکه زیستگاه گونه های مختلف گیاهی و جانوری بوده و از این نظر حائز اهمیت بسیار است، ازنکته […]