مصاحبه و مدیا

مصاحبه اهراز با خانم فاخته زمانی در ارتباط با فعالبتهای حقوق بشری

11 ژوئن 2015

خانم فاخته زمانی بنیانگذار گروپ آداپ و  از چهره های شناخته شده دردفاع از حقوق اتنیکی مردم ترک آذربایجان  می باشد که عمده فعالیت های خود را در دفاع از حقوق زندانیان عقیده  و فعالین […]